Církev českoskoslovenská husitská

v Hodoníně

Ježíš jim řekl: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“¨

Jan 13,34-35 

Církev československá husitská (CČSH) je součástí obecné církve Kristovy. Vychází z Bible a z křesťanské tradice, zvlášť cyrilometodějské, husitské (utrakvistické) a bratrské. Má sedm svátostí: křest, biřmování, pokání, večeře Páně, manželství, útěcha nemocných a kněžské svěcení. CČSH je společenstvím otevřeným, tolerantním a ekumenicky orientovaným. Nikoho neodsuzujeme a nevylučujeme, klademe důraz na osobní vztah s Bohem a na vnitřní spiritualitu, která se osvědčuje v laskavém jednání a myšlení. Proto mají v našem sboru své místo i lidé nezařazení, hledající a pochybující. Sami jsme totiž nedokonalí a chybující poutníci, kteří hledají Boha Lásky každý den všude a ve všem.

BOHOSLUŽBY

každou neděli v 9:30

Bohoslužby s Večeří Páně slouží br. biskup Juraj Jordán Dovala. Pokud je mimo Hodonína, tak se koná laická pobožnost, kterou vede br. Petr Vaculovič. Informace o bohoslužbách najdete v sekci POZVÁNKY a na našem facebooku.

POZVÁNKYFACEBOOK

Náš prostor je otevřený všem lidem dobré vůle: věřícím, nevěřícím i hledajícím.

 

Podcast Na hranici

Zamyšlení a kázání z naší modlitebny